Call Us at: 954-736-2400 | Open Monday to Friday 9am – 5pm
Call Us at: 954-736-2400 | Open Monday to Friday 9am – 5pm

Okenn fanmi pa dwe rete dèyè: Kounye a lalwa an Florid ofri pwoteksyon bèt kay nan kad enjonksyon sivil pou pwoteksyon kont vyolans domestik

Victoria Sexton, Avoka – Avoka k ap travay nan kabinè avoka Coast to Coast Legal Aid of South Florida, Inc.

Moun pa ka nye sa, lyen ki genyen ant yon bèt kay ak mèt li se yon bagay san parèy. Ou viv anpil chapit lavi a avèk bèt kay ou bò kote w. Kèk nan pi bon souvni ou yo, bèt kay ou ladan yo tou… kèk nan pi move souvni ou yo tou. Yo la nan bon jou yo, nan move jou yo, yo toujou pare pou yo rekonfòte w, fè w ri, e menm pwoteje w lè sa nesesè. Bèt kay ou se yon fanmi tout moun nan fanmi a ancheri anpil toutbon vre. Alò sa pa ta dwe yon sipriz gen apeprè 48% madanm oswa mari ki sibi move tretman nan kay, ki pran reta pou yo kite mari oubyen madanm k ap maltrete yo a paske yo pè pou sekirite bèt kay la. Se yon bagay ki efreyan lè w panse ki valè viktim vyolans nan kay ki rete nan sitiyasyon danjere, sitiyasyon kote yo ka mouri, paske yo pè pou sekirite ak byennèt bèt yo genyen nan kay yo.

Lè nou panse a vyolans anndan kay, anpil fwa nan lespri nou nou wè vyolans fizik sèlman. Byenke vyolans fizik se youn nan bagay moun ka rekonèt ki fè pati vyolans domestik, vyolans domestik genyen plis bagay pase move tretman fizik sèlman. Vyolans domestik se yon kesyon pouvwa ak kontwòl. Kontwòl fizik se yon grenn reyon li ye sèlman nan “wou pouvwa ak kontwòl” la. Moun k ap fè lòt abi itilize divès metòd pou yo kontwole viktim yo, tankou: abi fizik, emosyonèl, finansye, ak abi mantal. Moun k ap fè lòt abi pa pè sèvi ak bèt kay fanmi a kòm yon mwayen kontwòl. An reyalite, anpil fwa yo bat bèt kay la, oubyen yo menase bat li pou yo fòse viktim yo a rete oswa pou fòse viktim nan fè sa li menm ki agresè a egzije. Nan kèk ka grav, moun ki ap fè lòt abi konn touye bèt fanmi an menm pou fè viktim yo pè.

enjonksyon Eta Florid pou pwoteksyon kont vyolans domestik (Florida Injunction for Protection Against Domestic Violence). Kounye a, viktim gen dwa konte bèt kay yo genyen kòm manm nan fanmi an ki anba pwoteksyon lalwa. Jijman final enjonksyon ak pwoteksyon kapab bay soulajman tankou: “swen, posesyon, oswa kontwòl esklizif” bèt fanmi an “moun ki fè demann nan, akize a, oswa on timoun minè ki rete nan kay moun ki fè demann nan oswa kay akize a, posede, ebèje, gade, genyen… Akize a pa dwe gen okenn kontak avèk bèt sa yo epi yo entèdi li pran, transfere, kache, anpeche, frape oswa elimine bèt la oswa bèt yo.” Chanjman esansyèl sa a nan lwa a, se te yon etap enpòtan Lejislati Eta Florid te pran pou ede viktim ak moun ki chape k ap chache pwoteksyon nan sistèm tribinal la.

Mete yo mete bèt domestik nan enjonksyon sivil yo pote bon jan chanjman nan fason moun ede viktim ak moun ki chape. Antan avoka, bèt kay nan fanmi kounye a se yon bagay nou abòde lè nou ap reprezante moun ki chape ak viktim vyolans domestik pou enjonksyon sivil pou pwoteksyon pa yo. Kounye a, refij nou genyen nan zòn nan pou vyolans domestik resevwa viktim ki gen bèt kay pandan y ap fè demann pou refij. Kèk sant menm ofri plan pwoteksyon pou bèt kay. Alafen, nou vle asire tout manm nan yon  fanmi ak bèt kay tou, jwenn pwoteksyon kont move tretman, oswa pou yo pa itilize yo kòm mwayen pou kontwole yon viktim vyolans domestik.

Mèt Victoria Sexton se yon avoka k ap travay nan kabinè avoka Coast to Coast Legal Aid of South Florida, Inc. Madan Sexton reprezante prensipalman viktim trafik moun ak viktim vyolans domestik pou bezwen jiridik sivil yo. Pou plis ransèyman sou enjonksyon pou pwoteksyon kont vyolans domestik (Protection Against Domestic Violence), tanpri kontakte nou nan 954-736-2400 oswa https://linktr.ee/ccla_sfl.

Safety Exit